Hrvatski Savez uzgajivača ovaca i koza

Croatian Association of Sheep and Goat Breeders

Ostala tijela Saveza

Nadzorni odbor je tijelo Saveza koje razmatra i nadzire primjenu odredbi Statuta i drugih općih akata Saveza kao i materijalno i financijsko poslovanje i korištenje imovine Saveza.

Likvidator zastupa Savez u postupku likvidacije kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja Saveza iz Registra udruga.

Komisiju za mirenje imenuje Skupština Saveza koja je nadležna za rješavanje sporova i sukoba interesa. Članovi Komisije za mirenje biraju se između člčanova Skupštine. Komisija za mirenje u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Nadzorni odbor Saveza

Nadzorni odbor ima 3 člana koje bira Skupština na vrijeme od 4 godine, s mogučnošću ponovnog izbora. Članovi Nadzornog odbora za svoj rada odgovaraju Skupštini Saveza.

Nadzorni odbor razmatra i nadzire:

  • primjenu odredbi statuta i drugih općih akata Saveza
  • materijalno i financijsko poslovanje i korištenje imovinom Saveza
  • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Saveza. Upravni odbor i Predsjednik Saveza dužni su u roku od pet radnih dana omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke te dati tražene obavijesti.

Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati radu Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja. Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednica Upravnog odbora i Skupštine ako utvrdi nepravilnost u financijskom poslovanju ili drugim oblicima poslovanja Saveza, ako posumnja da tijela Saveza nemarno izvršavaju svoje obveze te ako postoji opasnost od povrede Statuta ili drugih općih akata Saveza.

Na skupšini Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza održanoj 15.10.2015. u Nadzorni odbor Saveza izabrani su:

  1. Ankica Ursić – Molnar (Udruga ovčara Baran)
  2. Dragan Miljuš (Udruga uzgajivača domaćih životinja Vidova gora, otok Brač)
  3. Branko Rajčić (Udruga uzgajivača ovaca i koza Unešić)

Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora, održanoj 11.12.2015., za predsjednicu Nadzornog odbora izabrana je Ankica Ursić – Molnar.

Komisija za mirenje – rješavanja sporova i sukoba interesa u Savezu

Spor i sukob interesa u Savezu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Saveza o kojima članovi mogu slobodno raspravljati, a koji utječu na rad Saveza u cjelini, odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove i kada član Saveza smatra da je Savez povrijedio Statut.

Za rješavanje sporova i sukoba interesa nadležna je Skupština koja unutar članova Skupštine Saveza bira Komisiju za mirenje. Komisija za mirenje ima 3 člana. Komisija za mirenje bira se na sjednici Skupštine Savezana mandat od četiri (4) godine uz mogućnost reizbora. Komisiju za mirenje u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Na skupštini Saveza, održanoj 15.10.2015. u Komisiju za mirenje izabrani su:

  • Ante Donadić (Udruga uzgajivača paške ovce „Rogujica“)
  • Josip Đurković (Udruga uzgajivača koza i ovaca Osječko baranjske županije)
  • Dragan Matahlija (Udruga ovčara „Lopar“)

Likvidator Saveza

Likvidator zastupa Savez u postupku likvidacije kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja Saveza iz Registra udruga. Likvidator je dužan ispunjavati sve zakonske obveze i poštivati rokove koji su propisani Zakonom u slučaju prestanka djelovanja Saveza.

Likvidator provodi likvidacijski postupak sukladno Zakonu, podnosi završni račun i izvješće o okončanom likvidacijskom postupku te po okončanom postupku likvidacije podnosi zahtjev za brisanje Saveza iz Registra udruga.

Na sjednici Upravnog odbora, održanoj 16.10.2015. za Likvidatora Saveza izabrana je:

  • Tatjana Sinković, dipl. ing. agr.