Hrvatski Savez uzgajivača ovaca i koza

Croatian Association of Sheep and Goat Breeders

Stručna služba Saveza

Savez ima Stručnu službu koja je stručno i administrativno tijelo i čija je zadaća osiguravanje svakodnevnog funkcioniranja Saveza. Stručna služba Saveza obavlja sve stručne, operativne, materijalno-financijske te administrativno-tehničke poslove koji proizlaze iz godišnjeg Programa rada i Financijskog plana Saveza. Stručnom službom rukovodi i za njezin rad odgovara Glavni tajnik Saveza. Uz Glavnog tajnika u Stručnoj službi rade Poslovni tajnik i Stručni tajnik.

Stručni i Poslovni tajnik sve aktivnosti u Savezu obavljaju volonterski.