Hrvatski Savez uzgajivača ovaca i koza

Croatian Association of Sheep and Goat Breeders

Sustav označavanja i broj ovaca i koza u RH

Sustav jedinstvenog označavanja i registracije ovaca i koza u potpunosti je uspostavljen 30. lipnja 2009. godine i sukladno Pravilniku o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza (Narodne novine 111/2007) sadrži šest osnovnih elemenata:

  1. označavanje ovaca i koza
  2. ispis Potvrde o označavanju
  3. upis podataka u jedinstvenu bazu
  4. putni list za svako premještanje životinja
  5. vođenje registra na gospodarstvu
  6. godišnju dojavu brojnog stanja ovaca i koza na gospodarstvu

Označavanje ovaca i koza provode posjednici, ovlaštene veterinarske organizacije ili HPA. Posjednici koji žele samostalno označavati ovce i koze na svom gospodarstvu, prijavu za samostalno označavanje podnose u županijskim uredima HPA. Po završenoj edukaciji, posjedniku se izdaje „Potvrda o osposobljenosti za označavanje ovaca i koza na vlastitom gospodarstvu“.
Sustav predviđa dvostruko označavanje svake ovce odnosno koze ušnom markicom na kojoj se nalazi Jedinstveni životni broj jedinke i bolus elektronskim transponderom koji nosi identičnu brojčanu oznaku kakva je na ušnoj markici. Bolus elektronski transponder obavezno je sredstvo označavanja svih ovaca i koza rođenih od 01. siječnja 2010. godine. Životinje moraju biti označene ušnom markicom u desno uho i bolus elektronskim transponderom najkasnije sa šest mjeseci starosti, a u svakom slučaju prije odlaska s gospodarstva na kojem su rođene. Ukoliko se životinje mlađe od 6 mjeseci otpremaju s gospodarstva na kojem su rođene direktno na klaonicu, dovoljno ih je označiti samo ušnom markicom.

Potvrda o označavanju ovaca i koza ispunjava se prilikom označavanja životinja, a osim podataka o gospodarstvu na kojem su životinje označene, podataka o označavatelju i datumu označavanja, sadrži i osnovne podatke o životinji. Sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza objavljenom u siječnju ove godine (Narodne novine 9/2010) osnovni podaci o životinji podrazumijevaju pored upisa svakog pojedinog životnog broja životinje i upis njenog datuma rođenja, spola i pasmine. Potvrda o označavanju temelj je za upis podataka o životinjama u Jedinstveni registar ovaca i koza koji predstavlja računalnu bazu podataka o označavanju ovaca i koza te njihovu premještanju.

Osnovni preduvjet za početak provedbe sustava označavanja ovaca i koza i registracije njihova premještanja je upis gospodarstva u Registar farmi i dodjela Jedinstvenog identifikacijskog broja gospodarstva (JIBG) svakoj lokaciji na kojoj se drže ovce i koze. Prilikom premještanja ovaca i koza, posjednik ispunjava obrazac “Putni list” u koji upisuje podatke o svom gospodarstvu, podatke o gospodarstvu odnosno klaonici na koju životinje odlaze te Jedinstvene životne brojeve svake ovce odnosno koze koja se premješta. Novi posjednik ima obvezu prijave prometa ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji na svom području, koja podatke o premještanju životinja upisuje u Jedinstveni registar ovaca i koza. Pod prometom ovaca i koza podrazumijeva se svako premještanje životinja s jedne lokacije na drugu, otprema životinja na klaonicu, uginuće, klanje životinja za vlastite potrebe te krađa ili gubitak ovaca i koza. Blok Putnih listova posjednik nabavlja u ovlaštenim veterinarskim organizacijama ili županijskim uredima HPA. Preuzeti blok zadužuje se na serijski broj Identifikacijske kartice posjednika te vrijedi isključivo za prijavu prometa s gospodarstva posjednika na kojeg je obrazac i zadužen.

Posjednik ovaca i/ili koza ima obvezu vođenja Registra ovaca i koza na gospodarstvu u koji bilježi sve događaje i promjene vezane za označavanje i promet ovaca i koza. Registar je moguće nabaviti u ovlaštenim veterinarskim organizacijama i županijskim uredima HPA uz predočenje Identifikacijske kartice gospodarstva.

Posjednik je obvezan dostaviti jednom godišnje podatke o brojnom stanju ovaca i koza u Jedinstveni registar. Godišnja dojava brojnog stanja ovaca i koza na gospodarstvu sadrži podatke o broju životinja, razvrstanih po kategorijama, na dan 1. prosinca. Obrazac za dojavu nalazi se u Registru ovaca i koza na gospodarstvu, a podatke je moguće dojaviti i elektronski preko web stranice HPA (www.hpa.hr). Za ulaz u aplikaciju za posjednike potrebno je upisati serijski broj Identifikacijske kartice gospodarstva i pripadajući PIN. Godišnja dojava brojnog stanja za tekuću godinu mora biti upisana u Jedinstveni registar ovaca i koza zaključno s 31. prosincem tekuće godine.