Hrvatski Savez uzgajivača ovaca i koza

Croatian Association of Sheep and Goat Breeders

Pasmine ovaca i koza u hrvatskim uzgojima

U Republici Hrvatskoj uzgaja se 16 pasmina ovaca, od kojih je 9 izvornih (dalmatinska pramenka, cigaja, lička pramenka, istarska ovca, creska ovca, rapska ovca, krčka ovca, paška ovca, dubrovačka ruda), a 7 je inozemnih pasmina (njemački merino, safolk, solčavsko-jezerska ovca, istočnofrizijska ovca, travnička pramenka, romanovska, lakon) koje su svojevremeno uvezene i čiji se uzgoj nastavio u Hrvatskoj. U uzgoju dominiraju hrvatske izvorne pasmine među kojima je najbrojnija dalmatinska pramenka s oko 280.000 rasplodnih ovaca u uzgoju (oko 44%). Lička pramenka s oko 30.000 rasplodnih ovaca čini oko 5% ukupne populacije. Različite otočke pasmine (krčka, creska, rapska, paška) čine nešto više od 10% ukupne populacije. Preostalih oko 40% čine grla inozemnih pasmina, različitih križanaca inozemnih i izvornih pasmina. Najzastupljenija inozemna pasmina je njemački merino (merinolandšaf) koji se uzgaja prvenstveno radi proizvodnje mesa.

U Republici Hrvatskoj uzgaja se 6 pasmina koza, od kojih su 3 izvorne (hrvatska šarena koza, hrvatska bijela koza i istarska koza) te 3 inozemne pasmine (alpina, sanska i burska koza). U pasminskom sastavu dominira hrvatska šarena koza (i različiti križanci s hrvatskom šarenom kozom) koji čine oko 75% ukupne populacije. Uz hrvatsku šarenu kozu u manjem broju uzgajaju se hrvatska bijela i istarska koza. Inozemne pasmine među kojima dominira alpina predstavljaju oko 25% ukupne populacije. U manjem broju uzgajaju se sanska i burska koza.