Hrvatski Savez uzgajivača ovaca i koza

Croatian Association of Sheep and Goat Breeders

Uzgojna dokumentacija za ovce i koze

Ugovorom o izdavanju uzgojne dokumentacije i vođenju matičnih knjiga definirani su odnosi Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza i Hrvatske poljoprivredne agencije u području provedbe uzgojnih programa, pa tako i po pitanju izdavanja uzgojne dokumentacije. Sukladno ugovoru HPA će za potrebe Saveza ažurira podatake u središnjem popisu uzgojno valjanih grla, u matičnim knjigama i uzgojnim upisnicima; priprema podatke i podloge u elektronskom obliku (pdf) za izdavanje rodovnika ili potvrda o podrijetlu za uzgojno valjane ovce i koze.

U sjedištu Saveza se ispisuje, ovjerava i izdaje rodovnik ili potvrda o podrijetlu za sve pasmine ovaca i koza, te ih se dostavlja uzgajivaču. Poslovi izdavanja i naplate rodovnika su prihod Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza.

Uzgojni dokumenti

Uzgojni dokument (rodovnik ili uzgojna potvrda) je ovjereni dokument koji pruža informacije o pedigreu, identifikaciji i tamo gdje postoje takvi podaci, o genetskoj procjeni uzgojno valjanih životinja i njihovog genetskog materijala. Izdaje se za grla koja se uzgajaju u stadima u kojima se provodi uzgojno selekcijski rad.

Rodovnik se izdaje za grla čiste pasmine upisane u Matičnu knjigu, koja su obuhvaćena uzgojno selekcijskim radom i čiji su djedovi i bake upisani u matičnu knjigu iste pasmine. Za poznate pretke upisuju se proizvodne karakteristike.

Uzgojna potvrda izdaje se za grla upisana u Uzgojni upisnik. U uzgojni upisnik upisuju se uzgojno valjana grla u kojih se može utvrditi podrijetlo barem jednoga roditelja, a od posebne su uzgojne važnosti. Iznimno, grlo se može upisati u uzgojni upisnik bez poznatih roditelja ako nema dovoljno uzgojno valjanih grla određene pasmine, a ona je uzgojno važna. Iznimke se odnose isključivo na grla hrvatskih izvornih pasmina.

Zašto su važni uzgojni dokumenti?

Uzgojni dokument sadrži proizvodne podatke za pojedinu životinju na osnovu kojih je moguće procijeniti uzgojnu kvalitetu životinje tj. uspješnost selekcijskog rada. Činjenica je da životinje kvalitetnih predaka daju potomke sličnih proizvodnih odlika, radi čega se rasplodna grla biraju na osnovu podrijetla. Nemoguće je očekivati određen selekcijski napredak bez potpunog uvida u proizvodne vrijednosti uzgojno valjane populacije, bilo da se radi o proizvodnji mlijeka ili mesa.

Isto tako vrlo je važan prilikom pripusta jer se kroz uvid u uzgojni certifikat može spriječiti uzgoj u srodstvu što podrazumijeva parenja ovaca/koza i ovnova/jarčeva koji u nekoj prethodnoj generaciji imaju zajedničke pretke. Parenje u uskom srodstvu može rezultirati pojavom određenih degenerativnih mana. Kao uzgojno valjani rasplodni ovnovi/jarčevi mogu se koristiti samo ona muška grla koja imaju poznato podrijetlo (pedigre).

Prema Zakonu o stočarstvu (NN broj 70/97, 36/98, 151/03, 132/06 i 14/14) u promet se smije staviti uzgojno valjana životinja, propisno obilježena, koja posjeduje rodovnik ili potvrdu o podrijetlu. Drugim riječima, uzgajivači koji prodaju rasplodne životinje bez uzgojnog certifikata čine prekršaj, budući postupaju protivno Zakonu o stočarstvu.

Procedura za izdavanje uzgojnih dokumenata

Zahtjev za rodovnikom ili uzgojnom potvrdom podnosi uzgajivač u Područnom uredu Hrvatske poljoprivredne agencije na za to propisanom obrascu (Obrazac UC – OVCE, Obrazac UC – KOZE).

Predstojnik Područnog ureda HPA odgovaran je za otpremu zaprimljenih zahtjeva prema Odjelu za razvoj ovčarstva, kozarstva i uzgoja malih životinja, kao i za njihovu pravovaljanu ispunjenost.

Uzgajivaču koji podnosi zahtjev za rodovnikom ili uzgojnom potvrdom, djelatnik Područnog ureda HPA koji zaprima zahtjev dužan je dati potrebne podatke Saveza kako bi uzgajivač mogao izvršiti uplatu za izdavanje uzgojnog certifikata. Nakon vidljive uplate na žiro-računu Saveza, podnositelju zahtjeva će na adresu koju je naveo na zahtjevu biti dostavljen uzgojni certifikat.

Cijena izdavanja rodovnika iznosi 49,59 kn, a cijena izdavanja potvrde o podrijetlu 31,00 kn. Savez nije obveznik poreza na dodanu vrijednost po članku 6.3 Zakona o PDV-u pa se isti ne obračunava na uslugu.

Prilikom plaćanja rodovnika i/ili uzgojnih potvrda potrebno je uplatnicu popuniti na slijedeći način:

UPLATNICA-1024x652

Prijenos vlasništva određenog uzgojno valjanog grla, s jednog uzgajivača na drugog unutar Matične knjige ili Uzgojnog upisnika, moguće je isključivo uz posjedovanje uzgojnog dokumenta izdanog sukladno prethodno opisanoj proceduri.