Hrvatski Savez uzgajivača ovaca i koza

Croatian Association of Sheep and Goat Breeders

Statut

Statut Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza je temeljni akt kojim su uređeni naziv, sjedište, izgled pečata te područje djelovanja kao i ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, gospodarske djelatnosti Saveza ako su određene Statutom, zastupanje Saveza, način ostvarivanja javnosti rada, članstvo u Savezu, obveze i prava članica Saveza te način vođenja evidencije o članstvu, ustroj i tijela Saveza, članstvo u međunarodnim organizacijama, način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora Saveza, međusobna prava i obveze Saveza i ustrojstvenih oblika, imovina Saveza, način stjecanja imovine te raspolaganje s mogućom dobiti, prestanak postojanja Saveza i postupak s njegovom imovinom u tom slučaju, način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Saveza te druga pitanja u svezi sa Savezom a skladu sa Zakonom.

  1. Statut
  2. Poslovnik o radu skupštine